ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative – PRC) ตั้งขึ้นในปี 2557 (2014) จากการริเริ่มของ 8 สถาบันวิชาการด้านสันติภาพจากทั้งในและต่างประเทศ คือ 1) มูลนิธิเบิร์คฮอฟ 2) ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 5) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 6) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ 8) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งศูนย์ฯมาจากการทำงานโครงการ “พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน” (Insider Peacebuilder’s Platform – IPP) ร่วมกันของ 8 สถาบันข้างต้นตั้งแต่ปี 2554 (2011) ซึ่งมีแก่นความคิดหลักว่า การพยายามสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงนั้น จำเป็นต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยต่างก็มีมุมมอง ความคิดความเชื่อ ความรู้สึก และความต้องการที่จะจัดการกับความขัดแย้งนั้นๆ แตกต่างกันไปตามภูมิหลังและประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งอาจส่งผลให้ความพยายามสร้างสันติภาพดังกล่าว ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของโครงการจึงต้องการสร้างพื้นที่กลางให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมและความเห็นทางการเมืองเหล่านั้น ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนประสบการณ์ในการสร้างสันติภาพร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีบนฐานความรู้ทางวิชาการ

จากการทำงานโครงการ IPP มาระยะหนึ่ง ทางคณะทำงานร่วม 8 สถาบันได้เห็นความจำเป็นของการมีองค์กรที่ทำหน้าที่รวบรวม ผลิต และเผยแพร่ความรู้ด้านสันติภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในวงที่ขยายกว้างขึ้น จึงกลายเป็นที่มาของการตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ” (PRC) ขึ้นในเวลาต่อมา

PRC มีสำนักงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากองค์กรระหว่างประเทศและสถานทูตต่างๆที่สนใจงานด้านสันติภาพ