วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองและสังคมอย่างสันติด้วยการแก้ไขความคับข้องใจต่างๆของฝ่ายที่ขัดแย้งกันและของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง


พันธกิจ

สนับสนุนให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ยุติความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองและสังคมอย่างสันติด้วยการหาทางออกโดยใช้ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างสันติภาพ


วัตถุประสงค์

  1. สร้างและรักษาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (inclusive space)
  2. เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับผู้มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (potential changemakers)
  3. รวบรวม ผลิต และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ

หลักการทำงาน

  1. การทำงานกับทุกฝ่าย (Multi-partiality) – PRC มีความตั้งใจที่จะทำงานกับกลุ่มที่ขัดแย้งกันและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย
  2. ความซื่อตรงทางวิชาการ (Academic Integrity) – PRC ปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาการอย่างเคร่งครัด ข้อมูลความรู้มีที่มาซึ่งอ้างอิงและตรวจสอบได้
  3. ความเป็นอิสระ (Independence) – PRC มีการดำเนินงานและการตัดสินใจที่เป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการอันประกอบไปด้วยผู้แทนจาก 8 องค์กรที่ร่วมริเริ่มก่อตั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษา