สำนักงานกรุงเทพ

ที่อยู่: ห้อง 1110 ชั้น 11 อาคารเกษมอุทยานิน
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 02-2187197


สำนักงานปัตตานี

ที่อยู่: ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทร: 063-5848478