บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
การแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์: ความสำเร็จจากมุมมองการต่างประเทศของรัฐบาลซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่กอปร์ธรรม นีละไพจิตร-International Journal of East Asian Studies184.49 KB
บทบาทของอุดมการณ์ "พุทธศาสนา-ชาตินิยมสุดโต่ง" กับความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธยะไข่กับชาวมุสลิมโรฮิงญาเอนกชัย เรืองรัตนากร2558วารสารสังคมศาสตร์357.40 KB
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และ พวงทอง ภวัครพันธุ์2557วารสารการเมืองการปกครอง438.08 KB
การรักษาอำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมา ค.ศ.1998-2008วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ2560มหาวิทยาลัยศิลปากร3.28 MB
สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพ และความขัดแย้งในพม่า ค.ศ.1920-1962เผ่า นวกุล2559วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์344.70 KB
กระบวนการสันติภาพมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ.1972-1976รวินทร์ คำโพธิ์ทอง2561วารสารการเมืองการปกครอง629.62 KB
เส้นทางสู่ข้อตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012จิรวัฒน์ แสงทอง2556วารสารรูสมิแล416.11 KB
กระบวนการสันติภาพอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมธัส อนุวัตรอุดม2555สถาบันพระปกเกล้า12.76 MB
การเจรจาสันติภาพอาเจะห์บูราฮานูดิน อุเซ็ง2555จุลสารความมั่นคงศึกษา2.70 MB
กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบอรอนงค์ ทิพย์พิมล2560วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์433.99 KB