บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
เรื่องเล่าจากอินโดนีเซียถึงปาตานี อินรอน ซาเหาะ และซะการีย์ยา อมตยา (บก.) 2561 ปาตานี ฟอรั่ม 26.80 MB
อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสสลาม สามารถ ทองเฝือ 2557 วารสารการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม 274.08 KB
พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนจีนและมลายู: กรณีศึกษาประเทศบรูไน พระราชวรเมธี และลำพอง กลมกูล 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. 412.92 KB
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐอาเจะห์และบทเรียนที่มีต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และอรอนงค์ ทิพย์พิมล 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.41 MB
วัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซีย สามารถ ทองเฝือ 2562 วารสารรูสมิแล 4.63 MB
วันแห่งการ "ขอโทษ" ชนพื้นเมือง: บทเรียนจากรัฐบาลออสเตรเลียสู่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย อลิสา หะสาเมาะ 2562 วารสารรูสมิแล 2.16 MB
ประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: มายาคติและข้อจำกัดในการสนับสนุนประชาธิปไตย ไพรินทร์ มากเจริญ 2562 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 634.35 KB
ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จรัญ มะลูลีม และมุฮัมมัด ฟาฮีม 2560 จุลสารความมั่นคงศึกษา 2.08 MB
รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส์ สีดา สอนศรี 2550 จุลสารความมั่นคงศึกษา 6.84 MB
รัฐกับมุสลิมในอินโดนีเซีย สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ 2550 จุลสารความมั่นคงศึกษา 7.12 MB
การแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์: ความสำเร็จจากมุมมองการต่างประเทศของรัฐบาลซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่ กอปร์ธรรม นีละไพจิตร - International Journal of East Asian Studies 184.49 KB
บทบาทของอุดมการณ์ "พุทธศาสนา-ชาตินิยมสุดโต่ง" กับความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธยะไข่กับชาวมุสลิมโรฮิงญา เอนกชัย เรืองรัตนากร 2558 วารสารสังคมศาสตร์ 357.40 KB
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และ พวงทอง ภวัครพันธุ์ 2557 วารสารการเมืองการปกครอง 438.08 KB
การรักษาอำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมา ค.ศ.1998-2008 วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.28 MB
สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพ และความขัดแย้งในพม่า ค.ศ.1920-1962 เผ่า นวกุล 2559 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 344.70 KB
กระบวนการสันติภาพมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ.1972-1976 รวินทร์ คำโพธิ์ทอง 2561 วารสารการเมืองการปกครอง 629.62 KB
เส้นทางสู่ข้อตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012 จิรวัฒน์ แสงทอง 2556 วารสารรูสมิแล 416.11 KB
กระบวนการสันติภาพอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมธัส อนุวัตรอุดม 2555 สถาบันพระปกเกล้า 12.76 MB
การเจรจาสันติภาพอาเจะห์ บูราฮานูดิน อุเซ็ง 2555 จุลสารความมั่นคงศึกษา 2.70 MB
กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ อรอนงค์ ทิพย์พิมล 2560 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 433.99 KB