บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ทางเลือกทางการเมือง: 16 กรณีศึกษารูปแบบการปกครองในฐานะทางออกจากความขัดแย้ง PRISM 2564 Sasakawa Peace Foundation 3.18 MB
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษาในต่างประเทศ ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ 2560 สถาบันพระปกเกล้า 938.96 KB
โครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556 1.39 MB
สิทธิของชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม ศอลิห หุสัยน์ อัลอายิด - 1.08 MB
รายงานการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า 2555 สถาบันพระปกเกล้า 6.20 MB