บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
แนวทางการสร้างความปรองดองในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้: บทเรียนสู่ประเทศไทยณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร2558วารสารสถาบันพระปกเกล้า847.70 KB
กระบวนการสันติภาพในรวันดาชลัท ประเทืองรัตนา2555สถาบันพระปกเกล้า7.78 MB