บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
แนวทางการสร้างความปรองดองในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้: บทเรียนสู่ประเทศไทย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 2558 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 847.70 KB
กระบวนการสันติภาพในรวันดา ชลัท ประเทืองรัตนา 2555 สถาบันพระปกเกล้า 7.78 MB