บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช 2560 ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 1.68 MB
พินิจวิกฤตยูเครน ทิพรัตน์ บุบผะศิริ 2558 วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 374.96 KB
อัตลักษณ์ฮิญาบกับสภาวะการเกลียดกลัวอิสลามในสังคมฝรั่งเศส ทิพย์สุดา รังสิมันตุชาติ 2561 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 635.56 KB
การปกครองตนเองของทีโรลใต้ มะเนาะ ยูเด็น (แปล) 2556 จุลสารความมั่นคงศึกษา 4.37 MB
ความรุนแรงและสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ พลเดช ปิ่นประทีป 2554 1.30 MB
เงื่อนความมั่นคง(ภิวัฒน์)และประชาธิปไตยในตุรกี​: บทเรียนและข้อสังเกตเบื้องต้น เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ 2561 วารสารเอเชียพิจาร 703.35 KB
กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร เมธัส อนุวัตรอุดม 2555 สถาบันพระปกเกล้า 17.76 MB
การเรียกร้องเอกราชของแคว้นคาตาลุนญ่า พล.ต.เจนสิทธิ์ คนศิลป์ 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 456.15 KB
กาตาลุญญา: เอกราชอันชอบธรรม? ฤทัยชนก เมืองรัตน์ 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 546.51 KB