บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตฯ เป็นเอกสารวารสารครบรอบ 69 ปี หะยีสุหลงฯ จตุรนต์ เอี่ยมโสภา และอาทิตย์ ทองอินทร์ 2566 มูลนิธิ อาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา 508.80 KB
สถานการณ์เด็ก เยาวชน และผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ 2021 ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) 15.82 MB
ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัย 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 9.80 MB
รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3.33 MB
รายงานผลการพิจารณาเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร 2553 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7.93 MB
รายงานความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2555 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 22.43 MB
รายงานผลการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 20.40 MB
การสำรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของกองทัพบก การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ และคณะ 2561 กองบัญชาการกองทัพบก 5.86 MB
ยุทธศาสตร์จัดการความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554-2547 คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี 2554 กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 457.02 KB
ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ.2561 ชลัท ประเทืองรัตนา และคณะ 2563 สถาบันพระปกเกล้า 3.81 MB
ครม.ส่วนหน้า เอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.) 2559 ปาตานี ฟอรั่ม 7.30 MB
สัญญาณเตือนจากยิ่งลักษณ์สู่ชายแดนใต้ เอกรินทร์ ต่วนศิริ และดอน ปาทาน 2554 ปาตานี ฟอรั่ม 0 bytes
การใช้คำแสดงทัศนภาวะจากข่าวความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้และหนังสือระดับชาติ ชนกพร อังศุวิริยะ 2559 วารสารมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร 535.29 KB
ลัทธิญิฮาดในภาคใต้ของไทย: ภัยหลอน International Crisis Group 2560 International Crisis Group 2.59 MB
รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี ไตรมาสที่ 1/2561 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2561 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1.43 MB
ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการนำเสนอข่าวความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อโทรทัศน์ นัฐณา ศรีสำราญ 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 349.48 KB
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และผลลัพธ์ สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล และคณะ 2559 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 399.00 KB
ข้อเสนอการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งชายแดนใต้ผ่านการผสานวัฒนธรรมและการปกครองร่วมกัน โคทม อารียา 2560 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 628.09 KB
เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย: ปัญหาของกองกำลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบ้าน International Crisis Group 2550 International Crisis Group 3.92 MB
โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3.18 MB
บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20.14 MB
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย: ปัญหาและพัฒนาการ สุรชาติ บำรุงสุข 2553 จุลสารความมั่นคงศึกษา 2.67 MB
รายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 กลุ่มด้วยใจ 2561 759.72 KB
ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล 1.13 MB
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.2521-2532 กฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์ 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.73 MB
รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 2552 สถาบันพระปกเกล้า 1.12 MB
รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.): เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 2549 สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี 1.09 MB
บทสำรวจการศึกษาความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2547-2557) ซากีย์ พิทักษ์คุมพล 2558 609.97 KB
ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 2560 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1.80 MB