บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
ลัทธิญิฮาดในภาคใต้ของไทย: ภัยหลอนInternational Crisis Group2560International Crisis Group2.59 MB
รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี ไตรมาสที่ 1/2561ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้2561ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้1.43 MB
ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการนำเสนอข่าวความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อโทรทัศน์นัฐณา ศรีสำราญ2556มหาวิทยาลัยศรีปทุม349.48 KB
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และผลลัพธ์สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล และคณะ2559วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี399.00 KB
ข้อเสนอการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งชายแดนใต้ผ่านการผสานวัฒนธรรมและการปกครองร่วมกันโคทม อารียา2560วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล628.09 KB
เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย: ปัญหาของกองกำลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบ้านInternational Crisis Group2007International Crisis Group3.92 MB
โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ2553สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ3.18 MB
บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้2556มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์20.14 MB
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย: ปัญหาและพัฒนาการสุรชาติ บำรุงสุข2553จุลสารความมั่นคงศึกษา2.67 MB
ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ชาญชัย ชัยสุขโกศล2554มหาวิทยาลัยมหิดล1.13 MB
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.2521-2532กฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6.73 MB
รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12552สถาบันพระปกเกล้า1.12 MB
รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.): เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)2549สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี1.09 MB
บทสำรวจการศึกษาความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2547-2557)ซากีย์ พิทักษ์คุมพล2558609.97 KB
ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี2560ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้1.80 MB