บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ข้อเสนอของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ต่อสถานการณ์ชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มถักทอสันติภาพ 2561 กลุ่มถักทอสันติภาพ 8.72 MB
บทบาทนานาชาติต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ของไทยและบางมุมมองต่อภาพอนาคต พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์และคณะ 2563 สถาบันพระปกเกล้า 3.07 MB
เอกสารรวมข่าว 7 ปี กระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: กุมภาพันธ์ 2556- กุมภาพันธ์ 2563 2563 ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 30.18 MB
สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง: การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ มารค ตามไท 2563 กองทุนสนับสนุุนงานวิจัย 3.27 MB
PEACE SURVEY 1: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย Peace Survey 2559 เครือข่าย Peace Survey 1.32 MB
PEACE SURVEY 2: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย Peace Survey 2559 ้เครือข่าย Peace Survey 9.14 MB
PEACE SURVEY 3: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย Peace Survey 2560 เครือข่าย Peace Survey 5.36 MB
ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ 2561 ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 15.32 MB
Peace Dialogue เอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.) 2559 ปาตานี ฟอรั่ม 3.09 MB
สันติภาพยากบรรลุถึง: ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ดอน ปาทาน และเอกรินทร์ ต่วนศิริ 2560 ปาตานี ฟอรั่ม 12.40 MB
60 ปี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี: Footnote ชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ (บก.) 2560 ปาตานี ฟอรั่ม 9.98 MB
ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ เสาวรส ปลื้มใจ และอุทิศ สังขรัตน์ 2558 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ 131.41 KB
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ: การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2552 ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ และสถาบันพระปกเกล้า 531.84 KB
กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน รอมฏอน ปันจอร์ (บรรณาธิการ) 2556 deepbooks 3.38 MB
กฎ 15 ข้อสำหรับผู้ติดอาวุธในประเทศ Geneva Call - กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 4.67 MB
"กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Human Rights Watch 2553 Human Rights Watch 5.51 MB
"Penjajah Siam" กับวิวาทะ "แปลให้ทะเลาะกัน" อันเนื่องมาจากการแปลข้อเรียกร้อง 5 ประการ B.R.N. โชคชัย วงษ์ตานี 2556 วารสารกึ่งวิชาการรูสะมิแล 8.29 MB
ขบวนการต่อสู้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นักต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรง แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 2561 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 8.35 MB
การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุริยะ สะนิวา 2554 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 137.34 KB
ผู้หญิงกับสันติภาพ: คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) กับการขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัสสรา บุญญฤทธิ์ และฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว 2562 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 1,018.78 KB
สงครามและการเจรจาในภาคใต้ สุรชาติ บำรุงสุข 2557 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.15 MB
ให้พื้นที่กับ "อารมณ์ ความรู้สึก และเสียงลึกๆที่แท้จริง": การจัดกระบวนการเชิงลึก ณ ชายแดนใต้ ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2562 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 295.36 KB
การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย ปาตานี ฟอรั่ม 2555 ปาตานี ฟอรั่ม 2.62 MB
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558-2561) พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์ 2562 ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุข จชต. (ชุดเดิม) 62.77 MB
เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร? คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน 2557 คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน 1.75 MB
วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556 สมัชชา นิลปัทม์ 2557 วารสารนิเทศศาสตร์ 12.70 MB
ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี เพ็ญนภา พัทรชนม์ 2561 655.40 KB
"พื้นที่ปลอดภัย"ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิตย์ ทองอินทร์ 2559 มูลนิธิเอเชีย 948.21 KB
ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข กลุ่มถักทอสันติภาพ 2562 กลุ่มถักทอสันติภาพ 1.42 MB
ที่ทางสันติภาพปาตานี บทพิสูจน์ของกองทัพไทย ดอน ปาทาน และคณะ 2558 ปาตานีฟอรั่ม 2.59 MB
กระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทเรียนจากต่างประเทศ อาภัสรา เฟื่องฟู 2555 กระทรวงการต่างประเทศ 912.81 KB
สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3.10 MB
การเจรจาสู่อนาคตปาตานี ดอน ปาทาน 2557 ปาตานีฟอรั่ม 40.06 MB
ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช 2556 โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (Deepbooks) 4.48 MB
ความก้าวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 783.99 KB
7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้-ปาตานี (Peace Survey) เครือข่าย PEACE SURVEY 2562 5.28 MB