บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง: การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่มารค ตามไท2563กองทุนสนับสนุุนงานวิจัย3.27 MB
PEACE SURVEY 1: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่าย Peace Survey2559เครือข่าย Peace Survey1.32 MB
PEACE SURVEY 2: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่าย Peace Survey2559้เครือข่าย Peace Survey9.14 MB
PEACE SURVEY 3: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่าย Peace Survey2560เครือข่าย Peace Survey5.36 MB
ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ2561ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ15.32 MB
Peace Dialogueเอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.)2559ปาตานี ฟอรั่ม3.09 MB
สันติภาพยากบรรลุถึง: ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยดอน ปาทาน และเอกรินทร์ ต่วนศิริ2560ปาตานี ฟอรั่ม12.40 MB
60 ปี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี: Footnote ชายแดนใต้อิมรอน ซาเหาะ (บก.)2560ปาตานี ฟอรั่ม9.98 MB
ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้เสาวรส ปลื้มใจ และอุทิศ สังขรัตน์2558วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ131.41 KB
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ: การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้2552ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ และสถาบันพระปกเกล้า531.84 KB
กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียนรอมฏอน ปันจอร์ (บรรณาธิการ)2556deepbooks3.38 MB
กฎ 15 ข้อสำหรับผู้ติดอาวุธในประเทศGeneva Call-กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม4.67 MB
"กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยHuman Rights Watch2553Human Rights Watch5.51 MB
"Penjajah Siam" กับวิวาทะ "แปลให้ทะเลาะกัน" อันเนื่องมาจากการแปลข้อเรียกร้อง 5 ประการ B.R.N.โชคชัย วงษ์ตานี2556วารสารกึ่งวิชาการรูสะมิแล8.29 MB
ขบวนการต่อสู้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นักต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงแพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2561ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร8.35 MB
การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุริยะ สะนิวา2554วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา137.34 KB
ผู้หญิงกับสันติภาพ: คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) กับการขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภัสสรา บุญญฤทธิ์ และฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว2562วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา1,018.78 KB
สงครามและการเจรจาในภาคใต้สุรชาติ บำรุงสุข2557จุลสารความมั่นคงศึกษา1.15 MB
ให้พื้นที่กับ "อารมณ์ ความรู้สึก และเสียงลึกๆที่แท้จริง": การจัดกระบวนการเชิงลึก ณ ชายแดนใต้ชาญชัย ชัยสุขโกศล2562วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล295.36 KB
การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทยปาตานี ฟอรั่ม2555ปาตานี ฟอรั่ม2.62 MB
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558-2561)พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์2562ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุข จชต. (ชุดเดิม)62.77 MB
เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน2557คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน753.27 KB
วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556สมัชชา นิลปัทม์2557วารสารนิเทศศาสตร์12.70 MB
ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานีเพ็ญนภา พัทรชนม์2561655.40 KB
"พื้นที่ปลอดภัย"ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิตย์ ทองอินทร์2559มูลนิธิเอเชีย948.21 KB
ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขกลุ่มถักทอสันติภาพ2562กลุ่มถักทอสันติภาพ1.42 MB
ที่ทางสันติภาพปาตานี บทพิสูจน์ของกองทัพไทยดอน ปาทาน และคณะ2558ปาตานีฟอรั่ม2.59 MB
กระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทเรียนจากต่างประเทศอาภัสรา เฟื่องฟู2555กระทรวงการต่างประเทศ912.81 KB
สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี2561สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย3.10 MB
การเจรจาสู่อนาคตปาตานีดอน ปาทาน2557ปาตานีฟอรั่ม40.06 MB
ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานีรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช2556โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (Deepbooks)4.48 MB
ความก้าวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา2561สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร783.99 KB
7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้-ปาตานี (Peace Survey)เครือข่าย PEACE SURVEY25625.28 MB