บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ2561สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1.02 MB
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2562สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ610.56 KB
การพัฒนาองค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พ.อ.บุญเอื้อ บุญฤทธิ์2557วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ1.40 MB
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร383.88 KB
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2542-2546)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2542สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1.33 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี254644.67 KB
บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้นำศาสนาอิสลามต่างประเทศเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชือด้านศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2555วิทิต เภาวัฒนาสุข2556กระทรวงการต่างประเทศ267.65 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร255937.15 KB
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.25512551129.16 KB
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.25482548120.63 KB
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบันวัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ2558สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร397.46 KB
คู่มือชุดองค์ความรู้ฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2553กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร7.33 MB
พระราชบัญญัติ การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.255325532.19 MB
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255752.66 KB
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 (5 ภาษา)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ3.19 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้2561878.32 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 259/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้2558417.72 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 207/2549 เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้254978.96 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 เรื่อง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2549179.59 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255728.48 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255935.98 KB