บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.35 MB
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563 28.04 MB
การสำรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของกองทัพบก การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ และคณะ 2561 กองบัญชาการกองทัพบก 5.86 MB
แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ 2557 159.27 KB
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2555 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 129.57 KB
โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าปัตตานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2555 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.72 MB
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และผลลัพธ์ สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล และคณะ 2559 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 399.00 KB
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาการกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ปิยนาถ บุนนาค 2556 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 611.17 KB
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา 2558 วารสารบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต 546.41 KB
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา คอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ 2559 สถาบันพระปกเกล้า 2.75 MB
ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อดินันต์ สะแลแม และอับดุลเลาะ ยูโซะ 2556 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 389.69 KB
มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อับดุลคอเล็ด เจะแต 2560 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 351.28 KB
นโยบายภาษาและความมั่นคงแห่งชาติ ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ 2552 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.36 MB
เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย: ปัญหาของกองกำลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบ้าน International Crisis Group 2550 International Crisis Group 3.92 MB
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.02 MB
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 610.56 KB
การพัฒนาองค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 2557 วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 1.40 MB
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 383.88 KB
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2542-2546) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2542 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1.33 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 2546 44.67 KB
บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้นำศาสนาอิสลามต่างประเทศเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชือด้านศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2555 วิทิต เภาวัฒนาสุข 2556 กระทรวงการต่างประเทศ 267.65 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2559 37.15 KB
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 2551 129.16 KB
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 2548 120.63 KB
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 397.46 KB
คู่มือชุดองค์ความรู้ฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2553 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 7.33 MB
พระราชบัญญัติ การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 2553 2.19 MB
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2557 52.66 KB
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 (5 ภาษา) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2559 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3.19 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 878.32 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 259/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558 417.72 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 207/2549 เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2549 78.96 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 เรื่อง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2549 179.59 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2557 28.48 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 35.98 KB