บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
การสำรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของกองทัพบกการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ และคณะ2561กองบัญชาการกองทัพบก5.86 MB
แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ2557159.27 KB
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2555สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ129.57 KB
โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าปัตตานีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4.72 MB
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และผลลัพธ์สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล และคณะ2559วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี399.00 KB
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาการกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีปิยนาถ บุนนาค2556วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์611.17 KB
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา2558วารสารบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต546.41 KB
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาคอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ2559สถาบันพระปกเกล้า2.75 MB
ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอดินันต์ สะแลแม และอับดุลเลาะ ยูโซะ2556วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา389.69 KB
มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อับดุลคอเล็ด เจะแต2560วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี351.28 KB
นโยบายภาษาและความมั่นคงแห่งชาติทรงพร ทาเจริญศักดิ์2552จุลสารความมั่นคงศึกษา1.36 MB
เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย: ปัญหาของกองกำลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบ้านInternational Crisis Group2550International Crisis Group3.92 MB
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ2561สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1.02 MB
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2562สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ610.56 KB
การพัฒนาองค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พ.อ.บุญเอื้อ บุญฤทธิ์2557วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ1.40 MB
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร383.88 KB
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2542-2546)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2542สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1.33 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี254644.67 KB
บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้นำศาสนาอิสลามต่างประเทศเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชือด้านศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2555วิทิต เภาวัฒนาสุข2556กระทรวงการต่างประเทศ267.65 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร255937.15 KB
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.25512551129.16 KB
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.25482548120.63 KB
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบันวัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ2558สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร397.46 KB
คู่มือชุดองค์ความรู้ฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2553กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร7.33 MB
พระราชบัญญัติ การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.255325532.19 MB
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255752.66 KB
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 (5 ภาษา)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ3.19 MB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้2561878.32 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 259/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้2558417.72 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 207/2549 เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้254978.96 KB
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 เรื่อง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2549179.59 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255728.48 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้255935.98 KB