บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ความคิดและปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง อาทิตย์ ทองอินทร์ และตูแวดานียา ตูแวแมแง 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 865.88 KB
ทัศนะของรัฐบุรุษอาวุโสต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรีดี พนมยงค์ 2548 สถาบันปรีดี พนมยงค์ 1,021.16 KB
การเมืองการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางบริบทความรุนแรง เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2563 วารสารวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 335.30 KB
ปฏิบัติการแย่งชิงมวล (เยาว) ชนสามจังหวัดชายแดนใต้ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ 2557 Thai Civil Rights and Investigative Journalist 327.70 KB
สถานการณ์การให้บริการการแพทย์สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นุสรีนา บินสะแหละหมัน และคณะ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4.74 MB
ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้่อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซีย สุริยะ สะนิวา 2555 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 0 bytes
วิกฤตมณฑลปัตตานี 2465: บทเรียนสมัยรัชกาลที่ 6 พรรณงาม เง่าธรรมสาร 2551 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.34 MB
ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนาจ ศรีพูนสุข 2552 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.17 MB
(ร่าง) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้: ข้อเสนอเพื่อการถกแถลงและพูดคุยเบื้องต้น รศ.ดร.โคทม อารียา 2562 344.99 KB
อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ.2519-2524 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2527 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7.78 MB
หนึ่งทศวรรษภูมิทัศน์งานวิจัยการเมืองชายแดนใต้ เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2560 ไม่ปรากฎ 442.92 KB
อัตตบัญญัติปาตานี?: เมื่อประชา(ชน)กลุ่มน้อยตกอยู่ในวงล้อมประชาชาติ รอมฎอน ปันจอร์ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 379.95 KB
นครรัฐปัตตานี อำนาจ ศรีพูนสุข 2554 จุลสารความมั่นคงศึกษา 3.81 MB
การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตว่าด้วยความปรองดองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ - วารสารเซนต์จอห์น 542.87 KB
ลัทธิญิฮาดในภาคใต้ของไทย: ภัยหลอน International Crisis Group 2560 International Crisis Group 2.59 MB
แนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย อิมรอน ซาเหาะ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.80 MB
ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สุกรี หลังปูเต๊ะ 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 1.77 MB
(ร่าง) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่ เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 670.29 KB
การเมืองของถ้อยคำในชายแดนใต้/ปาตานี: การประกอบสร้าง "สันติภาพ" ในความขัดแย้งชาติพันธุ์การเมือง รอมฎอน ปันจอร์ 2559 5.23 MB