บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
ปฏิบัติการแย่งชิงมวล (เยาว) ชนสามจังหวัดชายแดนใต้อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ2014Thai Civil Rights and Investigative Journalist327.70 KB
สถานการณ์การให้บริการการแพทย์สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นุสรีนา บินสะแหละหมัน และคณะ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4.74 MB
ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้่อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซียสุริยะ สะนิวา2555วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา0 bytes
วิกฤตมณฑลปัตตานี 2465: บทเรียนสมัยรัชกาลที่ 6พรรณงาม เง่าธรรมสาร2551จุลสารความมั่นคงศึกษา1.34 MB
ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อำนาจ ศรีพูนสุข2552จุลสารความมั่นคงศึกษา1.17 MB
(ร่าง) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้: ข้อเสนอเพื่อการถกแถลงและพูดคุยเบื้องต้นรศ.ดร.โคทม อารียา2562344.99 KB
อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ.2519-2524ชัยวัฒน์ สถาอานันท์2527มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์7.78 MB
หนึ่งทศวรรษภูมิทัศน์งานวิจัยการเมืองชายแดนใต้เอกรินทร์ ต่วนศิริ2560ไม่ปรากฎ442.92 KB
อัตตบัญญัติปาตานี?: เมื่อประชา(ชน)กลุ่มน้อยตกอยู่ในวงล้อมประชาชาติรอมฎอน ปันจอร์2556มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์379.95 KB
นครรัฐปัตตานีอำนาจ ศรีพูนสุข2554จุลสารความมั่นคงศึกษา3.81 MB
การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตว่าด้วยความปรองดองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธานพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์-วารสารเซนต์จอห์น542.87 KB
ลัทธิญิฮาดในภาคใต้ของไทย: ภัยหลอนInternational Crisis Group2560International Crisis Group2.59 MB
แนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยอิมรอน ซาเหาะ2558มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3.80 MB
ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สุกรี หลังปูเต๊ะ2551มหาวิทยาลัยมหิดล1.77 MB
(ร่าง) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้2554670.29 KB
การเมืองของถ้อยคำในชายแดนใต้/ปาตานี: การประกอบสร้าง "สันติภาพ" ในความขัดแย้งชาติพันธุ์การเมืองรอมฎอน ปันจอร์25595.23 MB