บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง จังหวัดยะลาแพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2546มหาวิทยาลัยศิลปากร3.27 MB
ปฏิบัติการแย่งชิงมวล (เยาว) ชนสามจังหวัดชายแดนใต้อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ2014Thai Civil Rights and Investigative Journalist327.70 KB
การพัฒนาการสึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบสมบัติ โยธาทิพย์และคณะ2553มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา3.83 MB
พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทยปาริชาด สุวรรณบุบผา (บก.)2559สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล4.44 MB
การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกามารุดดีน อิสายะ และคณะ2553วารสารภาษาและวัฒนธรรม396.39 KB
เปิดศักราช 2560 สนามความรู้ที่ปาตานีเอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.)2560ปาตานี ฟอรั่ม2.43 MB
พหุวัฒนธรรม: Multiculturalismเอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.)2560ปาตานี ฟอรั่ม5.60 MB
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพมูลนิธิธรรมกาย2557มูลนิธิธรรมกาย6.39 MB
10 ปี 100 ครั้ง สังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วัดพระธรรมกาย2557วัดพระธรรมกาย13.13 MB
การธำรงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอัสมาณี ฮะกือลิง และคณะ-มหาวิทยาลัยหาดใหญ่369.11 KB
ศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้รุชณี ซูสารอ และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์2562วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี350.47 KB
สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์2551กระทรวงศึกษาธิการ9.57 MB
มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงวัฒนธรรม2555กระทรวงวัฒนธรรม2.99 MB
การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุนีย์ เครานวล และคณะ2552วารสารสภาการพยาบาล957.99 KB
ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ และคณะ2561วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ1.35 MB
บทบาทการนำทางความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปัตตานีอัจฉรา ชลายนนาวิน2561วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์423.16 KB
อาการเครียดเฉียบพลันภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นิสุไลดา นิโซะ และคณะ-มหาวิทยาลัยมหิดล404.26 KB
การสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยปัญญา เทพสิงห์ และอุทิศ สังขรัตน์2558วารสารศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม864.84 KB
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มุสลินท์ โต๊ะกานิ2554วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย299.20 KB
การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุไรยา วานิ และมะรอนิง สาแลมิง2557วารสารการเมืองการปกครอง341.87 KB
ฝนกลางไฟ: พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้คณะทำงานวาระสังคม2552คณะทำงานวาระทางสังคม81.71 MB
ชื่อบ้านนามเมืองภาษามลายูในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยประพนธ์ เรืองณรงค์2558วารสารดำรงวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร4.22 MB
กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นพรัตน์ กอวัฒนากุล และคณะ2559กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์14.58 MB
ประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ความรุนแรงถึงตายพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์2558วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล558.30 KB
ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างกลุ่มพุทธและมุสลิมในสังคมไทยเอกรินทร์ ต่วนศิริ ดอน ปาทาน และอันวาร์ กอมะ2562ปาตานีฟอรั่ม1.22 MB
วัด: สถานที่ผลิตซ้ำความรุนแรงในนามของความเมตตาเจษฎา บัวบาล2562วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล388.96 KB
คนตานี มลายูมุสลิมที่ถูกลืมวลัยลักษณ์ ทรงศิริ-243.18 KB
เจ๊กและแขกกับสังคมไทย: พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีนเกษียร เตชะพีระ25481.54 MB
ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานิยามาล อาแย2552มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3.83 MB
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์บนเส้นเขตแดน: แรงงานมลายูปาตานีข้ามแดนไทย-มาเลเซียในร้านต้มยำสุทธิพร บุญมาก2552285.99 KB
ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุนีย์ เครานวล และคณะ2552รามาธิบดีพยาบาลสาร663.98 KB
ในนามแห่งอัตลักษณ์: อิสลาม มลายู ปาตานีเอกรินทร์ ต่วนศิริ2560วารสารสงขลานครินทร์264.84 KB
วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานีอัยนา ภูยุทธานนท์2560วารสารอัล-ฮิกมะฺฮ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี328.57 KB
"กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยHuman Rights Watch2553Human Rights Watch5.51 MB
ภาษามลายู การแปลและการเมืองชินทาโร่ ฮารา2558วารสารธรรมศาสตร์291.55 KB
สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้-มหาวิทยาลัยมหิดล1.61 MB
"ความเป็นมลายู": ความหมายที่สัมพัทธ์กับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา รัฐ และความรู้สึกเกรียงไกร เกิดศิริ สมัคร กอเซ็ม กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา2560499.67 KB
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร2558มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1.35 MB
การรับรู้ถึงวิกฤติการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานครศศิพรรณ บิลมาโนช-มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต263.81 KB
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม2555มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2.52 MB
สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยดอน ปาทาน เอกรินทร์ ต่วนศิริ อันวาร์ กอมะ2561ปาตานีฟอรั่ม4.58 MB
ภาพตัวแทนของพื้นที่ "สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในภาพยนตร์ไทยวิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5.52 MB
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และพระมหาวิเชียร วชิรธัมโม2549มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2.95 MB
"นบีต๊ะมาแกปีแน" (นบีไม่กินหมาก): มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยอนุสรณ์ อุณโณ2554กระทรวงวัฒนธรรม4.13 MB
ชีวิตครูไทยพุทธ: การปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์2561วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี189.27 KB
ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2552ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร8.27 MB