บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ข้อเสนอของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ต่อสถานการณ์ชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มถักทอสันติภาพ 2561 กลุ่มถักทอสันติภาพ 8.72 MB
สันติศึกษาในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวภัทรภร ภู่ทองและคณะ 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 1.55 MB
รายงานการพิจารณาศึกษากรณีปัญหาพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2551 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2.18 MB
แนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1.22 MB
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง จังหวัดยะลา แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.27 MB
ปฏิบัติการแย่งชิงมวล (เยาว) ชนสามจังหวัดชายแดนใต้ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ 2557 Thai Civil Rights and Investigative Journalist 327.70 KB
การพัฒนาการสึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ สมบัติ โยธาทิพย์และคณะ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 3.83 MB
พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย ปาริชาด สุวรรณบุบผา (บก.) 2559 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 4.44 MB
การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กามารุดดีน อิสายะ และคณะ 2553 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 396.39 KB
เปิดศักราช 2560 สนามความรู้ที่ปาตานี เอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.) 2560 ปาตานี ฟอรั่ม 2.43 MB
พหุวัฒนธรรม: Multiculturalism เอกรินทร์ ต่วนศิริ (บก.) 2560 ปาตานี ฟอรั่ม 5.60 MB
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ มูลนิธิธรรมกาย 2557 มูลนิธิธรรมกาย 6.39 MB
10 ปี 100 ครั้ง สังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดพระธรรมกาย 2557 วัดพระธรรมกาย 13.13 MB
การธำรงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อัสมาณี ฮะกือลิง และคณะ - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 369.11 KB
ศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ รุชณี ซูสารอ และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 2562 วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี 350.47 KB
สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 9.57 MB
มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงวัฒนธรรม 2555 กระทรวงวัฒนธรรม 2.99 MB
การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุนีย์ เครานวล และคณะ 2552 วารสารสภาการพยาบาล 957.99 KB
ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ และคณะ 2561 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1.35 MB
บทบาทการนำทางความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี อัจฉรา ชลายนนาวิน 2561 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 423.16 KB
อาการเครียดเฉียบพลันภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิสุไลดา นิโซะ และคณะ - มหาวิทยาลัยมหิดล 404.26 KB
การสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ปัญญา เทพสิงห์ และอุทิศ สังขรัตน์ 2558 วารสารศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 864.84 KB
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุสลินท์ โต๊ะกานิ 2554 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 299.20 KB
การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สุไรยา วานิ และมะรอนิง สาแลมิง 2557 วารสารการเมืองการปกครอง 341.87 KB
ฝนกลางไฟ: พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ คณะทำงานวาระสังคม 2552 คณะทำงานวาระทางสังคม 81.71 MB
ชื่อบ้านนามเมืองภาษามลายูในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ประพนธ์ เรืองณรงค์ 2558 วารสารดำรงวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4.22 MB
กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นพรัตน์ กอวัฒนากุล และคณะ 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 14.58 MB
ประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 2558 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 558.30 KB
ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างกลุ่มพุทธและมุสลิมในสังคมไทย เอกรินทร์ ต่วนศิริ ดอน ปาทาน และอันวาร์ กอมะ 2562 ปาตานีฟอรั่ม 1.22 MB
วัด: สถานที่ผลิตซ้ำความรุนแรงในนามของความเมตตา เจษฎา บัวบาล 2562 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 388.96 KB
คนตานี มลายูมุสลิมที่ถูกลืม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ - 243.18 KB
เจ๊กและแขกกับสังคมไทย: พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน เกษียร เตชะพีระ 2548 1.54 MB
ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา นิยามาล อาแย 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.83 MB
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์บนเส้นเขตแดน: แรงงานมลายูปาตานีข้ามแดนไทย-มาเลเซียในร้านต้มยำ สุทธิพร บุญมาก 2552 285.99 KB
ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุนีย์ เครานวล และคณะ 2552 รามาธิบดีพยาบาลสาร 663.98 KB
ในนามแห่งอัตลักษณ์: อิสลาม มลายู ปาตานี เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2560 วารสารสงขลานครินทร์ 264.84 KB
วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี อัยนา ภูยุทธานนท์ 2560 วารสารอัล-ฮิกมะฺฮ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 328.57 KB
"กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Human Rights Watch 2553 Human Rights Watch 5.51 MB
ภาษามลายู การแปลและการเมือง ชินทาโร่ ฮารา 2558 วารสารธรรมศาสตร์ 291.55 KB
สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - มหาวิทยาลัยมหิดล 1.61 MB
"ความเป็นมลายู": ความหมายที่สัมพัทธ์กับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา รัฐ และความรู้สึก เกรียงไกร เกิดศิริ สมัคร กอเซ็ม กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 2560 499.67 KB
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.35 MB
การรับรู้ถึงวิกฤติการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร ศศิพรรณ บิลมาโนช - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 263.81 KB
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุภา วัชรสุขุม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2.52 MB
สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย ดอน ปาทาน เอกรินทร์ ต่วนศิริ อันวาร์ กอมะ 2561 ปาตานีฟอรั่ม 4.58 MB
ภาพตัวแทนของพื้นที่ "สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในภาพยนตร์ไทย วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.52 MB
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และพระมหาวิเชียร วชิรธัมโม 2549 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.95 MB
"นบีต๊ะมาแกปีแน" (นบีไม่กินหมาก): มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย อนุสรณ์ อุณโณ 2554 กระทรวงวัฒนธรรม 4.13 MB
ชีวิตครูไทยพุทธ: การปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญญา เทพสิงห์ 2561 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 189.27 KB
ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้ แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 2552 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 8.27 MB