บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
คนตานี มลายูมุสลิมที่ถูกลืมวลัยลักษณ์ ทรงศิริ-243.18 KB
เจ๊กและแขกกับสังคมไทย: พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีนเกษียร เตชะพีระ25481.54 MB
ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานิยามาล อาแย2552มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3.83 MB
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์บนเส้นเขตแดน: แรงงานมลายูปาตานีข้ามแดนไทย-มาเลเซียในร้านต้มยำสุทธิพร บุญมาก2552285.99 KB
ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุนีย์ เครานวล และคณะ2552รามาธิบดีพยาบาลสาร663.98 KB
ในนามแห่งอัตลักษณ์: อิสลาม มลายู ปาตานีเอกรินทร์ ต่วนศิริ2560วารสารสงขลานครินทร์264.84 KB
วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานีอัยนา ภูยุทธานนท์2560วารสารอัล-ฮิกมะฺฮ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี328.57 KB
รายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560กลุ่มด้วยใจ2561759.72 KB
"กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยHuman Rights Watch2553Human Rights Watch5.51 MB
ภาษามลายู การแปลและการเมืองชินทาโร่ ฮารา2558วารสารธรรมศาสตร์291.55 KB
สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้-มหาวิทยาลัยมหิดล1.61 MB
"ความเป็นมลายู": ความหมายที่สัมพัทธ์กับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา รัฐ และความรู้สึกเกรียงไกร เกิดศิริ สมัคร กอเซ็ม กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา2560499.67 KB
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร2558มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1.35 MB
การรับรู้ถึงวิกฤติการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานครศศิพรรณ บิลมาโนช-มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต263.81 KB
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม2555มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2.52 MB
สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยดอน ปาทาน เอกรินทร์ ต่วนศิริ อันวาร์ กอมะ2561ปาตานีฟอรั่ม4.58 MB
ภาพตัวแทนของพื้นที่ "สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในภาพยนตร์ไทยวิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5.52 MB
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และพระมหาวิเชียร วชิรธัมโม2549มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2.95 MB
"นบีต๊ะมาแกปีแน" (นบีไม่กินหมาก): มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยอนุสรณ์ อุณโณ2554กระทรวงวัฒนธรรม4.13 MB
ชีวิตครูไทยพุทธ: การปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์2561วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี189.27 KB
ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2552ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร8.27 MB