บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช 2551 272.09 KB
โครงการฝึกอบรมวิทยากรสานเสวนา ปาริชาด สุวรรณบุบผา 2549 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 968.35 KB
การสอนเรื่องความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในระดับประถมและ/หรือมัธยม พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 2558 325.49 KB
การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.75 MB