บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 2562 ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 593.17 KB
โครงการฝึกอบรมวิทยากรสานเสวนา ปาริชาด สุวรรณบุบผา 2549 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 968.35 KB
คู่มือการเป็นผูัเอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล 2555 สถาบันพระปกเกล้า 6.49 MB
การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง ชลัท ประเทืองรัตนา 2559 สถาบันพระปกเกล้า 1.79 MB
การไกล่เกลี่ยแบบพุทธ พระไพศาล วิสาโล - 160.83 KB
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือสำหรับการจัดการความขัดแย้ง ชลากร เทียนส่องใจ 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4.10 MB
ปาริชาด สุวรรณบุบผา: กระบวนกรด้านความขัดแย้งและสานเสวนา ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2558 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 420.15 KB