บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด เรื่อง การเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 27.64 MB
รายงานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ 851.71 KB
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) คณิต ณ นคร และคณะ 2555 สำนักนายกรัฐมนตรี 4.08 MB
อภัยวิถี: มิตร/ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2543 คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส 4.00 MB
การให้อภัยกับความปรองดอง ศิวัช ศรีโภคางกุล 2558 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง 509.64 KB
หน้ากากอยุติธรรม ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2558 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 749.42 KB