บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
อภัยวิถี: มิตร/ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2543 คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส 4.00 MB
การให้อภัยกับความปรองดอง ศิวัช ศรีโภคางกุล 2558 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง 509.64 KB
หน้ากากอยุติธรรม ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2558 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 749.42 KB