บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
สันติวิธีของป๋วย อึ้งภากรณ์: ยุทธวิธี เป้าหมาย และความหวัง จันจิรา สมบัติพูนศิริ - 450.33 KB
วิธีระงับความรุนแรงตามแนวคิดในทางพุทธศาสนาเถรวาท จิรเดช เกตุประยูร 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 862.23 KB
พุทธวิธีจัดการความขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล อรปรียา วสุมหันต์ 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.50 MB
พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตามดูแลความรุนแรง: ศึกษากรณี ศูนย์ข้อมูลฯในช่วง "ปิดกรุงเทพฯ" ปัญญา พราหมณ์แก้ว 2560 วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.54 MB
คู่มือการชุมนุมด้วยสันติวิธี: เปลี่ยนผ่านการเมืองอย่างสันติ สันติอาสา - เครือข่ายพุทธิกา 0 bytes
สันติวิธี: การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และเหมือนขวัญ เรณุมาศ 2560 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 1.37 MB