บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
การพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ.2563 ชลัท ประเทืองรัตนา และคณะ 2563 สถาบันพระปกเกล้า 4.18 MB
ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ John Stuart Mill (ภัทรพร สิริกาญจน แปล) 2530 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 759.91 KB
"อ่าน" สันติวิธีในสังคมไทย: แผนที่นำเที่ยวสำหรับผู้มาใหม่ ชาญชัย ชัยสุขโกศล - 626.91 KB
อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ภัควดี วีระภาสพงษ์ (แปล) 2559 ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 3.13 MB
ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความรุนแรง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 2554 1.41 MB
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา ประสิทธิ์ กุลบุญญา 2557 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 197.95 KB
บทบรรณาธิการ: สันติศึกษาคืออะไร? ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2551 211.96 KB
สันติภาพศึกษา: บทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี 2558 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ 363.40 KB
ทฤษฎีสันติภาพ เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช 2551 272.09 KB
วารสารศาสตร์สันติภาพ: สถานภาพขององค์ความรู้และทิศทางในอนาคต ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และปาริชาต สถาปิตานนท์ 2562 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 1.18 MB
แนวคิดสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในอิสลาม อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์ 2559 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 832.66 KB