บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
"อ่าน" สันติวิธีในสังคมไทย: แผนที่นำเที่ยวสำหรับผู้มาใหม่ชาญชัย ชัยสุขโกศล-626.91 KB
อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภัควดี วีระภาสพงษ์ (แปล)2559ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ3.13 MB
ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความรุนแรงเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์25541.41 MB
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนาประสิทธิ์ กุลบุญญา2557วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี197.95 KB
บทบรรณาธิการ: สันติศึกษาคืออะไร?ชาญชัย ชัยสุขโกศล2551211.96 KB
สันติภาพศึกษา: บทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งกษมา จิตร์ภิรมย์ศรี2558วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้363.40 KB
ทฤษฎีสันติภาพเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช2551272.09 KB
วารสารศาสตร์สันติภาพ: สถานภาพขององค์ความรู้และทิศทางในอนาคตภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และปาริชาต สถาปิตานนท์2562วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล1.18 MB
แนวคิดสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในอิสลามอิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์2559วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์832.66 KB