บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
จังหวัดจัดการตนเอง: แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ศรันยา สีมา - สำนักวิชาการ รัฐสภา 194.93 KB
รายงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 24.96 MB
การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย วุฒิสาร ตันไชย 2557 สถาบันพระปกเกล้า 3.93 MB
สันติศึกษาเพื่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น: บริบทของท้องถิ่นไทยกับการจัดการปัญหาความขัดแย้งของสังคมในอนาคต สุริยานนท์ พลสิม - 468.93 KB
แนวคิดวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในประเทศไทย ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ 2558 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2.15 MB
หลักการกำหนดใจตนเอง ณัฐกฤษตา เมฆา 2552 จุลสารความมั่นคงศึกษา 2.60 MB
แนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ สัญชัย ศรีตระกูล 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.56 MB