บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2548 คณะ ๑๒ มิตร 1.48 MB
แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการขัดแย้งในใจและสร้างสันติสุข พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2556 วารสารราชบัณฑิตยสถาน 1.24 MB
อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 2549 สำนักงานความร่วมมือเพื่อเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ 560.60 KB
ชาติพันธุ์ชาตินิยม สุรชาติ บำรุงสุข 2550 จุลสารความมั่นคงศึกษา 8.01 MB
สจ็วต ฮอล และความคิดชาติพันธุ์ใหม่: ข้อเสนอสำหรับพหุวัฒนธรรม บัณฑิต ไกรวิจิตร 2562 วารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 477.36 KB
โลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมกับประชาธิปไตย เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2558 วารสารสงขลานครินทร์ 440.66 KB