ชื่อหนังสือ/บทความ: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษาในต่างประเทศ

ชื่อผู้เขียน: ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2560
  • สมานฉันท์
  • ปรองดอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 9 ครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง-กรณีศึกษาในต่างประเทศ