ชื่อหนังสือ/บทความ: การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐอาเจะห์และบทเรียนที่มีต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ชื่อผู้เขียน: ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และอรอนงค์ ทิพย์พิมล
ตีพิมพ์เมื่อ: 2553
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 40 ครั้ง

TRF-Policy-Brief-ปีที่-9-ฉบับที่-10