ชื่อหนังสือ/บทความ: PEACE SURVEY 2: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: เครือข่าย Peace Survey
ตีพิมพ์เมื่อ: 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 31 ครั้ง

peace-survey-2