ชื่อหนังสือ/บทความ: การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: สุริยะ สะนิวา
ตีพิมพ์เมื่อ: 2554
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 12 ครั้ง

91-98