ชื่อหนังสือ/บทความ: สมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อผู้เขียน: นวิทย์ เอมเอก และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2555
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 17 ครั้ง

JIRGS_1-26