ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี

ชื่อผู้เขียน: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1
ตีพิมพ์เมื่อ: 2552
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 25 ครั้ง

kpi_south_report