ชื่อหนังสือ/บทความ: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560

ชื่อผู้เขียน: ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 22 ครั้ง

article_20141013141534