ชื่อหนังสือ/บทความ: รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาการกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้เขียน: ปิยนาถ บุนนาค
ตีพิมพ์เมื่อ: 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 15 ครั้ง

120-831-1-PB