ชื่อหนังสือ/บทความ: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา
ตีพิมพ์เมื่อ: 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 15 ครั้ง

298-เนื้อหาบทความ-592-1-10-20181004