ชื่อหนังสือ/บทความ: ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้เขียน: อดินันต์ สะแลแม และอับดุลเลาะ ยูโซะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 14 ครั้ง

47-59