ชื่อหนังสือ/บทความ: บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้นำศาสนาอิสลามต่างประเทศเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชือด้านศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2555

ชื่อผู้เขียน: วิทิต เภาวัฒนาสุข
ตีพิมพ์เมื่อ: 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 11 ครั้ง

IS5012