ชื่อหนังสือ/บทความ: การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตว่าด้วยความปรองดองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

ชื่อผู้เขียน: พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
ตีพิมพ์เมื่อ: -
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 10 ครั้ง

20-26_61-77-1