ชื่อหนังสือ/บทความ: การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และพระมหาวิเชียร วชิรธัมโม
ตีพิมพ์เมื่อ: 2549
  • ความรุนแรง
  • ผู้นำศาสนา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 33 ครั้ง

ผลกระทบต่อศาสนกิจของพระและสามเณรในจชต