ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานการพิจารณาศึกษากรณีปัญหาพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2551
  • สภา
  • วุฒิสภา
  • รัฐสภา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 9 ครั้ง

h2รายงานกมธกรณีปัญหาพระสงฆ์-วุฒิสภา-2551