ชื่อหนังสือ/บทความ: บทบาทการนำทางความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้เขียน: อัจฉรา ชลายนนาวิน
ตีพิมพ์เมื่อ: 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 77 ครั้ง

topic_id_33_32