ชื่อหนังสือ/บทความ: การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: สุนีย์ เครานวล และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2552
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 8 ครั้ง

Meanings_Feeling_Motivation_and_Conditioning_Facto