ชื่อหนังสือ/บทความ: บทบาทนานาชาติต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ของไทยและบางมุมมองต่อภาพอนาคต

ชื่อผู้เขียน: พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2563
  • เจรจา
  • พูดคุย
  • กระบวนการสันติภาพ
  • กระบวนการสันติสุข
  • นานาชาติ
  • ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 131 ครั้ง

knowledge-1