ชื่อหนังสือ/บทความ: กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558-2561)

ชื่อผู้เขียน: พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2562
  • การเจรจา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 877 ครั้ง

การพูดคุยพลเอกอักษรา