ชื่อหนังสือ/บทความ: การสำรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของกองทัพบก

ชื่อผู้เขียน: การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2561
  • งบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 78 ครั้ง

o16-2