ชื่อหนังสือ/บทความ: โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2553
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 20 ครั้ง

349964