ชื่อหนังสือ/บทความ: บทสำรวจการศึกษาความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2547-2557)

ชื่อผู้เขียน: ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
ตีพิมพ์เมื่อ: 2558
  • วิจัย
  • วรรณกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 33 ครั้ง

บทสำรวจการศึกษาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาจชต-2547-57