ชื่อหนังสือ/บทความ: ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ.2561

ชื่อผู้เขียน: ชลัท ประเทืองรัตนา และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 50 ครั้ง

knowledge