ชื่อหนังสือ/บทความ: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ชื่อผู้เขียน: คอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 15 ครั้ง

pdf_edd13da5257a93c1d3c767c7530ef5d7