ชื่อหนังสือ/บทความ: (ร่าง) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้: ข้อเสนอเพื่อการถกแถลงและพูดคุยเบื้องต้น

ชื่อผู้เขียน: รศ.ดร.โคทม อารียา
ตีพิมพ์เมื่อ: 2562
  • การปกครอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 20 ครั้ง

ร่างข้อเสนอปกครองท้องถิ่นพิเศษ