ชื่อหนังสือ/บทความ: กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: นพรัตน์ กอวัฒนากุล และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 16 ครั้ง

วิจัยส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม