ชื่อหนังสือ/บทความ: การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้เขียน: กามารุดดีน อิสายะ และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2553
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 56 ครั้ง

JLC29-1-Kamaruddin-IS