ชื่อหนังสือ/บทความ: สันติศึกษาเพื่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น: บริบทของท้องถิ่นไทยกับการจัดการปัญหาความขัดแย้งของสังคมในอนาคต

ชื่อผู้เขียน: สุริยานนท์ พลสิม
ตีพิมพ์เมื่อ: -
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 112 ครั้ง

1-Full-Paper